Frosty White Beverage Napkins 50ct

Frosty White Beverage Napkins 50ct

2-ply Disposable Napkins 50ct

10" x 10"

Price: $3.25

SKU: whbev